shop

BOOKS

 

Dunkelwort (e altre poesie), 2015.

Euro 12.00 (spedizione in Italia compresa)

 

 

 

 

 

 

Dunkelwort, 2015.

Euro 5.00 (spedizione in Italia compresa)

 

 

 

 

 

 

Appunti dal passo del lupo a cura di Eugenio De Signoribus, 2013.

Euro 5.00 (spedizione in Italia compresa)

 

 

 

 

 

 

Adage Adagio (appunti I-X), David Nettleingham, Christopher Hobday, 2011.

Euro 7.00 (spedizione in Italia compresa)

 

 

 

 

 

 

L’opera racchiusa, Premio Lorenzo Montano, 2009.

Euro 10.00 (spedizione in Italia compresa)

 

 

 

 

 

 

Sono pesi queste mie poesie, Nika Turbina, 2008.

Euro 5.00 (spedizione in Italia compresa)

 

 

 

 

 

 

Chiuderanno gli occhi, Antonio Diavoli, Ilaria Seclì, 2007.

Euro 4.00 (spedizione in Italia compresa)

 

 

 

 

 

 

Versi Clandestini, Antonio Diavoli, 2004.

Euro 8.00 (spedizione in Italia compresa)